Mensa-novosti

Izbori za Ombudsmana Mense Crne Gore – Poziv aktivnim članovima da se prijave

Uvaženi članovi Mense Crne Gore,

U skladu sa članovima 6.4.1 i 6.4.2 Statuta Mense Crne Gore, Izborna komisija raspisuje izbore za Ombudsmana Mense Crne Gore (jedan član), za mandat od 02. marta 2024. do 01. marta 2027. godine.
Svi punopravni članovi Mense Crne Gore imaju pravo da dostave kandidaturu.

Dostavljanje izbornih kandidatura će se vršiti do 10.01.2023 do 23:59h elektronskim putem, na sljedeći način: e-mail poslat na izborna.komisija@mensa.me sa naslovom „Kandidatura za Ombudsmana“ i izbornom kandidaturom u elektronskom formatu (PDF, DOCX ili sličan kompatibilni format) u prilogu.

Izborna komisija će za najviše 48h potvrditi dostavu kandidature. U slučaju izostanka potvrde, molimo da pokušate sa ponovnim slanjem e-maila. Izuzetno, nakon ponovljenog neuspjelog pokušaja dostavljanja kandidature putem e-maila ili u slučaju drugačije nemogućnosti člana da kandidaturu dostavi putem e-maila, kandidatura može biti dostavljena u štampanom obliku u kancelariju Mense Crne Gore, uz prethodnu najavu i dogovor sa Izbornom komisijom. Tako dostavljena kandidatura mora da sadrži pet istovjetnih primjeraka u zatvorenoj nepotpisanoj koverti sa naznakom „Kandidatura za Ombudsmana“, i može biti dostavljena lično ili putem osobe najavljene Izbornoj komisiji.
Ponovni pokušaj dostave kandidature putem e-maila ili zahtjev za dostavu kandidature u kancelariju Mense Crne Gore ne produžavaju rok za dostavu kandidature.

Kandidatura za Ombudsmana je pojedinačna.
Izborna kandidatura treba da sadrži kratku biografiju člana i program koji bi taj član/ica zastupao/la u slučaju da bude odabran/a za Ombudsmana, kao i kontakt podatke (br. telefona i e-mail adresu).

Kao sastavni dio kandidature se predaje i lista sa imenima, prezimenima i potpisima najmanje 10 punopravnih članova Mense Crne Gore, koji svojim potpisom podržavaju kandidaturu člana uz koju je priložena. Jedan punopravni član Mense Crne Gore može da podrži kandidaturu najviše jednog člana.

Kandidature koje su nepotpune, neblagovremeno dostavljene, dostavljene poštom ili drugim nenaznačenim putem ili ne zadovoljavaju druge uslove iz ovog obavještenja i Statuta Mense Crne Gore će biti odbačene.

Nakon isteka roka za dostavljanje kandidatura, Izborna komisija će utvrditi validnost istih i obavijestiti članove Mense Crne Gore o kandidatima za predstojeće izbore, objaviti njihove kandidature i pravila glasanja.

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće budite slobodni da nam se obratite putem email adrese izborna.komisija@mensa.me ili na broj telefona 068054194 (svakim danom od 18 do 20h).